Debe habilita-los SCRIPTS no seu navegador Vilarmaior
Escudo do Concello
Menu de Inicio
contactar
Idioma Español
Idioma Galego
RSS
Imagen principal
FOTOS MENU
Cofinanciado pola consellería de innovación e industria

Satisface o nivel de accesibilidade de acordo coa norma W3C-WAI-AA

Novas

Novas
mais novas
22/05/2013
Imaxen Descriptiva da Nova

 

Contidos

Bolsas a estudantes universitarios participantes en programas de mobilidade con países extracomunitarios.

 

Orde do 10 de maio de 2013 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2013/14. (DOG nº 96 do 22/05/2013)

Obxecto: Convócanse 98 bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ao alumnado universitario matriculado nunha universidade do Sistema universitario de Galicia (Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña ou Universidade de Vigo) ou nun centro asociado da UNED en Galicia que participe en programas de intercambio relacionados cos estudos que está a cursar, con países extracomunitarios, agás o programa Erasmus.

Contía e duración: A bolsa terá unha dotación económica de 1.000 euros por alumno/a beneficiario/a. O programa de mobilidade para o cal se solicita a axuda será realizado durante o curso académico 2013/14.

Prazo: ata o 29 de xuño de 2013, incluído.

21/05/2013
Imaxen Descriptiva da Nova

Axudas económicas para formación práctica en centros de traballo

Orde do 16 de maio de 2013 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo. (DOG nº 95 do 21/05/2013)

Modalidades:

 1. Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional, módulos profesionais experimentais, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas de cualificación profesional inicial e que realice a FCT dentro do territorio español.

 

B.   Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao medio ou superior de formación profesional inicial ou nun ciclo formativo de artes plásticas e deseño e que realice a FCT en países da Unión Europea.

 

Prazos:

 1. Primeiro prazo: 31 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, para o alumnado que realizase a FCT nos períodos, outubro 2012-marzo 2013, e nos períodos xaneiro-xuño, xaneiro-marzo e abril-xuño de 2013. Todo o alumnado deste prazo deberá rematar o período da FCT antes do 31 de agosto de 2013. Tamén se acollerá a este prazo o alumnado matriculado no primeiro curso dun programa de cualificación profesional inicial no curso 2012/13. O alumnado ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2013 e que anticipase o período de FCT non se acollerá a este primeiro prazo.

 

 1. Segundo prazo: será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2013, para o alumnado de ciclos formativos ao cal lle corresponda realizar a FCT no período de setembro-decembro de 2013 e o alumnado matriculado nun programa de cualificación profesional inicial que realice a FCT no período extraordinario de setembro de 2013. Este alumnado deberá rematar obrigatoriamente o período de formación en centros de traballo antes do 31 de decembro de 2013. O alumnado que teña horario flexible con autorización da Dirección Xeral e remate despois do 31 de decembro de 2013 acollerase a seguinte convocatoria de axudas.

 

21/05/2013
Imaxen Descriptiva da Nova

ámbito territorial

Considérase medio rural todo o territorio de Galicia, excepto as zonas incluídas nos perímetros urbanos definidos como tales no planeamento urbanístico vixente das cidades de Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo.

 

Gastos subvencionables

Considéranse subvencionables os gastos derivados da conexión ao servizo de acceso á banda larga vía satélite en ambos os sentidos de comunicación, que teña asociada unha velocidade de transferencia de datos de, como mínimo, 2 Mbps en sentido da rede ao usuario (DL). Só se subvencionará unha conexión por enderezo:

 1. Custo de instalación, incluíndo os materiais precisos para a súa correcta realización (soportes, mastros, canaletas, cable etc.).
 2. Subministración do equipamento preciso para distribuír o sinal de banda larga no interior das vivendas ou instalacións das empresas (router wifi, PLC etc.).

Non se considerará subvencionable o IVE soportado polas empresas que sexa susceptible de recuperación ou compensación.

Non serán subvencionables equipamentos diferentes dos antes indicados (antena parabólica, LNB, módem satélite, terminais telefónicos etc.) nin as cotas mensuais que deberá satisfacer o beneficiario ao provedor do servizo da internet.

Beneficiarios

 1. As persoas físicas que pretendan acceder ao servizo na súa condición de usuarios residenciais.
 2. Pequenas e medianas empresas.

Requisitos

 1. Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Non dispoñer de cobertura de banda larga de calidade de, polo menos, 2 Mbps en sentido rede-usuario mediante outra tecnoloxía.
 3. Solicitar a axuda para a instalación da nova conexión no enderezo de residencia ou, no caso dunha empresa, domicilio fiscal.
 4. Manter o novo contrato de conexión á internet por un período mínimo de doce meses, contado desde a data de alta no servizo.
 5. Non ter sido beneficiario doutra subvención para o mesmo obxecto.
 6. Tramitar a solicitude exclusivamente a través de calquera das entidades colaboradoras que sexan seleccionadas por Agader en procedemento público e aberto.
 7. Non concorrer nalgunha algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007. 
 8. Non poderán ser beneficiarias das axudas as empresas que están excluídas da aplicación do réxime de minimis, de acordo co previsto no artigo 1.1 do Regulamento (CE) nº 1998/2006, da Comisión, do 15.12.2006.

Prazo:

Ata o 30 de setembro de 2013.

Máis información

 1. Web oficial da Agader (http://agader.xunta.es), na súa epígrafe de «Liñas de axuda».
 2. Tel. 981 54 73 82 de Agader.
 3. Dependencias de Agader. Lugar da Barcia, nº 56, estrada Santiago-Noia, km 1, 15896 Santiago de Compostela.
 4. Tel. de información 012 (desde fóra de Galicia o 902 12 00 12).

 

20/05/2013
Imaxen Descriptiva da Nova

A Consellería realiza esta convocatoria para unidades de competencia das familias profesionais de Administración e Xestión, Electricidade e Electrónica, Enerxía e Auga, Edificación e Obra Civil, Fabricación Mecánica, Hostalaría e Turismo, Industrias Alimentarias, Instalación e Mantemento, Madeira e Moble, Química, Sanidade, Servizos Socioculturais e á Comunidade e Transporte e Mantemento de Vehículos.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño de 2013.

MÁIS INFORMACIÓN NOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO.

De 9:00 a 14:30 horas. (preguntar por Yolanda)

 


Novas de el correo gallego
El príncipe Naruhito peregrinará un pequeño tramo hasta Monte do Gozo
¡Abajo el telón!
Un santiagués halla un gen del desarrollo en animales

O tempo en Vilarmaior

Recursos Web

visitas:
0067962